NYKYISET SÄÄNNÖT

SF-CARAVAN LAHDEN SEUTU RY:N SÄÄNNÖT
(Voimassa  huhtikuu 2010)

1 §   NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on SF-Caravan Lahden Seutu ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Lahti.

Yhdistys kuuluu jäsenyhdistyksenä SF-Caravan ry:een, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä liitto. Yhdistyksen toiminta-alueen määrää liiton liittokokous.

 

 2 §   TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäseninään olevien matkailuajoneuvon käyttäjien yhteisiä pyrkimyksiä sekä toimia yhteistoiminnan ylläpitäjänä jäsentensä ja jäsentensä perheitten kesken. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

a)  pyrkii kehittämään toiminta-alueellaan matkailuajoneuvojen turvallista, taloudellista ja tarkoituksenmukaista käyttöä sekä omalta osaltaan edistämään liikenneturvallisuutta,

b) pyrkii hankkimaan jäsentensä käyttöön sopivia matkailuajoneuvoalueita sekä vaikuttamaan sellaisten alueiden varustetasoon, käyttöehtoihin yms. seikkoihin,

c) harjoittaa jäsentensä opastusta ja neuvontaa sekä julkaisu- ja tiedotustoimintaa,

d) järjestää kokouksia, leirejä ja retkiä jäsenilleen sekä illanviettoja, näyttelyitä, kilpailuja ja muita vastaavanlaisia tilaisuuksia sekä

e) tekee esityksiä ja aloitteita, antaa lausuntoja sekä edustaa jäseniään paikallisella tasolla suhteissa päätöksentekijöihin, viranomaisiin, yhteisöihin ja yksityisiin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia, myyjäisiä ja varainkeräyksiä, harjoittaa majoitus- ja ravitsemustoimintaa sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi myös omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä ja irtainta omaisuutta.

Yhdistyksellä on liiton suostumuksella oikeus käyttää nimessään yhdistelmää ”SF-Caravan”. Jos yhdistys eroaa tai erotetaan liiton jäsenyydestä, se anoo yhdistysrekisteristä kolmen (3) kuukauden kuluessa liiton jäsenyyden päättymisestä nimensä muuttamista siten, ettei nimi sisällä yhdistelmää ”SF-Caravan” tai ettei se mitenkään viittaa järjestösuhteeseen liiton  kanssa.

 

 3 §   JÄSENET

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, perhe-, nuoriso-, ulko-, yhteisö- ja kunniajäseniä.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi yhdistyksen hallitus voi hyväksyä henkilön, joka ilmoittaa haluavansa liittyä yhdistykseen ja suorittaa säädetyn jäsenmaksun.

Perhejäseneksi, joka suorittaa säädetyn jäsenmaksun, voidaan hyväksyä toinen tai useampi samaan perheeseen kuuluva jäsen.

Nuorisojäseneksi, joka suorittaa säädetyn jäsenmaksun, voidaan hyväksyä alle 18-vuotias henkilö.

Ulkojäseneksi voidaan hyväksyä liiton toisen jäsenyhdistyksen jäsen.

Yhdistyksen yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä rekisteröity yhdistys, kunta, osakeyhtiö, osuuskunta, säätiö tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusperiä.

Ainaisjäseniä ovat sellaiset varsinaiset jäsenet, jotka ovat maksaneet 20 vuoden jäsen- maksun kertasuorituksena. Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuista.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua erityisesti ansioituneen henkilön.

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on ilmoitettava siitä ennen sen jäsenkauden alkua, jonka jäsenmaksuvelvoitteista hän haluaa luopua. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa yhdistys- laissa säädetyin perustein ja siinä säädettyä menettelyä käyttäen.

Yhdistyksen jäsen kunniapuheenjohtajaa ja kunniajäsentä lukuun ottamatta suorittaa syys- kokouksen määräämän liittymismaksun sekä vuotuisen jäsen- ja ainaisjäsenmaksun.

 

 4 §   YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Toimeenpanevana elimenä hallitus.

Kevät- ja syyskokouksen lisäksi yhdistys kokoontuu, milloin hallitus tai vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Kokouskutsu yhdistyksen kokouksiin on julkaistava syyskokouksen määräämässä, yhdistyksen toiminta-alueella yleisesti leviämässä sanomalehdessä tai jäsenille jaettavassa jäsen- lehdessä tai jäsenille jaettavassa tiedotteessa julkaistulla ilmoituksella vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksessa on yksi (1) ääni jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, perhejäsenellä, nuorisojäsenellä, kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenellä ja ainaisjäsenellä. Äänioikeutta ei ole yhdistyksen kokouksissa ulkojäsenellä eikä yhteisöjäsenellä. Äänioikeutta ei voi asiamies eikä edusmies käyttää.

Asia ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

Yhdistyksen kevätkokouksessa, joka pidetään maaliskuun loppuun mennessä, käsitellään seuraavat asiat:

 1. käsitellään hallituksen laatima toiminta- kertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta,

 2. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,

 3. käsitellään kokoukselle esitetyt asiat.

Syyskokouksessa, joka pidetään marraskuun loppuun mennessä, käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja sekä vuosittain hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

 2. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi vara- tilintarkastajaa,

 3. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talous- arvio seuraavalle vuodelle,

 4. päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta,

 5. päätetään yhdistyksen edustajille ja hallituksen jäsenille maksettavista km- ym. korvauksista,

 7. käsitellään kokoukselle esitetyt asiat.

 

5 §   YHDISTYKSEN HALLITUS

Yhdistyksen hallitukseen, jonka tehtävänä on huolehtia yhdistyksen toiminnasta, kuuluu puheenjohtaja, joka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan sekä vähintään kuusi (6) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä, jotka valitaan myös kahdeksi (2)  vuodeksi kerrallaan. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet kaikista jäsenistä on läsnä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja rahastonhoitajan sekä tarvittavat toimikunnat.  Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

 

 6 §   YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kumpikin erikseen tai kaksi (2) hallituksen jäsentä yhdessä tai hallituksen määräämät toimihenkilöt yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

 

 7 §   TILIT

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Ne sekä hallituksen laatima toimintakertomus ja muut hallintoa koskevat asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille kunkin vuoden helmi- kuun 15. päivään mennessä. Tilintarkastajien tulee helmikuun loppuun mennessä antaa kertomus tilintarkastuksesta sekä lausunto tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

 

8 §   SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan yhden kokouksen päätös, jossa sääntöjen muutosta on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Ilmoitus muutosehdotuksesta on sisällytettävä kokouskutsuun. Sääntöjä ei saa muuttaa ilman liiton hallituksen suostumusta.

 

 9 §   YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen purkamisesta, josta myös on mainittava kokouskutsussa, päätetään kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä peräkkäisessä kokouksessa. Kumpaisessakin kokouksessa tulee vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä kannattaa purkamista. Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan sen jäljelle jääneet varat liitolle tai jollei liittoa ole, jollekin yhdistyksen tarkoitusperiä edistävälle oikeuskelpoiselle yhteisölle purkamisesta päätettäessä viimeisen kokouksen tehdyn päätöksen mukaisesti.