UUDET SÄÄNNÖT

SF-CARAVAN LAHDEN SEUTU RY SÄÄNNÖT
Voimassa alkaen 01.07.2020

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on SF-Caravan Lahden Seutu ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Lahti

Yhdistys kuuluu jäsenyhdistyksenä SF-Caravan ry:hyn, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä liitto.

Jäsenyhdistyksellä on liiton suostumuksella oikeus käyttää nimessään yhdistelmää ”SF-Caravan”. Mikäli jäsenyhdistys eroaa tai se erotetaan liiton jäsenyydestä, sen oikeus yhdistelmän ”SF-Caravan” käyttämiseen nimessään päättyy. Eronnut tai erotettu jäsenyhdistys ei saa myöskään käyttää nimessään tai toiminnassaan muutakaan ilmaisua, tunnusta tai merkkiä tms., joka viittaa järjestösuhteeseen liiton kanssa.

Jäsenyhdistyksen on muutettava nimensä ja rekisteröitävä se yhdistysrekisteriin kolmen kuukauden kuluessa eron tai erottamisen tultua lainvoimaiseksi.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää toimialueellaan leirintämatkailua, matkailuajoneuvojen käyttömahdollisuuksia, liikenne- ja leirintäturvallisuutta sekä ympäristönsuojelua. Yhdistys edistää jäsentensä yhteistoimintaa eri tavoin, oikeaa karavaanarihenkeä ja pysyvää harrastusta leirintämatkailuun.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • järjestää kokouksia, retkiä, leirejä, treffejä, illanviettoja, näyttelyitä, kilpailuja ja muita vastaavia tilaisuuksia jäsenilleen
 • järjestää jäsenilleen opastusta ja neuvontaa toimialaansa koskevissa asioissa
 • harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa 
 • vaikuttaa toimialueellaan leirintämatkailun edellytysten syntymiseen ja parantamiseen ja niiden edistämiseen
 • tekee esityksiä ja aloitteita, antaa lausuntoja sekä edustaa jäseniään suhteissa päätöksentekijöihin, viranomaisiin ja eri yhteisöihin
Toimintansa tukemiseksi voi yhdistys asianomaisen luvan tarvittaessa saatuaan
 • järjestää arpajaisia ja myyjäisiä ja varainkeräyksiä
 • harjoittaa majoitus- ja ravitsemistoimintaa
 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä ja irtainta omaisuutta.

3 § JÄSENET

Yhdistyksen jäsenet voivat olla varsinaisia jäseniä, rinnakkais-, kunnia- ja yhteisöjäseniä.

Sen, joka tahtoo liittyä yhdistyksen jäseneksi, on ilmoitettava aikomuksestaan yhdistykselle.

Jäsenen hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi erityisesti ansioituneen henkilön.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka ilmoittaa haluavansa liittyä yhdistykseen ja suorittaa voimassa olevan jäsenmaksun.

Rinnakkaisjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka asuu samassa taloudessa varsinaisen jäsenen kanssa, ja joka suorittaa päätetyn jäsenmaksun.

Yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä rekisteröity yhdistys, kunta, osakeyhtiö, osuuskunta, säätiö tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusperiä ja myötävaikuttaa sen toimintaan ja suorittaa päätetyn jäsen- tai muun vastaavan maksun.

4 § YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä suullisesti yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

5 § KURINPITOTOIMET

Jäseneen voidaan kohdistaa seuraavia kurinpitotoimenpiteitä:

 • erottaminen jäsenyydestä
 • määräaikainen erottaminen jäsenyydestä
 • rahasakko
 • julkinen varoitus
 • varoitus
 • huomautus
 • jäsenpalveluiden epääminen, kuten oikeus kausipaikan vuokraamiseen
Kurinpitotoimien luonteesta päättää yhdistyksen hallitus. Ankarin seuraamus on erottaminen jäsenyydestä.
Rahasakkoa (sopimussakkoa) voidaan käyttää niissä tilanteissa, joissa jäsen on aiheuttanut taloudellista vahinkoa yhdistykselle. Rahasakon käyttäminen ei poista yhdistyksen oikeutta periä lisäksi todellista vahinkoa vastaava korvaus jäseneltä.

6 § YHDISTYKSESTÄ EROTTAMINEN

Yhdistys voi erottaa jäsenen yhdistyslaissa ja näissä säännöissä määrätyillä perusteilla.

Yhdistys voi erottaa jäsenen seuraavilla perusteilla:

 1. Jäsen on jättänyt jäsenmaksun maksamatta eikä ole huomautuksen saatuaan suorittanut sitä asetetussa määräajassa
 2. Jäsen on laiminlyönyt muut jäsenvelvoitteensa. Tämä koskee myös niitä velvoitteita, jotka liittyvät jäsenen ja yhdistyksen väliseen matkailuvaunun    ja/tai –auton kausipaikan vuokrasopimukseen, tai että jäsen on muutoin rikkonut vuokrasopimuksen määräyksiä. 
 3. Jäsen on aiheuttanut huomattavaa vahinkoa yhdistykselle 
 4. Jäsen on toiminnallaan halventanut yhdistyksen ja/tai SF-Caravan ry:n (=liiton) toimintaa ja arvostusta 
 5. Jäsen ei ole noudattanut kurinpitomääräyksiä, jotka yhdistys on asettanut tai antanut tai jotka liittyvät kausipaikan vuokrasopimukseen.

7 § EROTTAMISMENETTELY

Jäsenen erottamisesta ja muista kurinpitotoimista päättää yhdistyksen hallitus. Päätöksessä on mainittava erottamisen syy ja päätös on perusteltava niin, että siitä ilmenee jäsenen erottamiseen johtanut toiminta ja menettely.

Ennen päätöksen tekemistä jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen, paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

Jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen yhdistyksen jäsenkokouksen ratkaistavaksi erottamispäätöksessä asetetussa määräajassa.

Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta eikä ole kehotuksesta huolimatta maksanut jäsenmaksua kahden kuukauden kuluessa erääntymisestä.

Erottamismenettelyssä saadaan käyttää niitä yhteistietoja, jotka jäsenestä on kirjattu yhdistyksen jäsenrekisteriin. Muistutukset ja varoitukset saadaan toimittaa jäsenelle myös sähköisesti.

8 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhdistyksen kokouksissa. Kevät- ja syyskokouksen kutsuu koolle hallitus.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle.

Kokouskutsu yhdistyksen kokouksiin on toimitettava jäsenistölle ilmoituksella yhdistyksen toimintaalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä tai jäsenille jaettavassa jäsenlehdessä, kirjeessä, sähköpostilla tai jäsenille jaettavalla tiedotteella vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksessa on yksi (1) ääni jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, rinnakkaisjäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä. Äänioikeutta ei ole yhdistyksen kokouksissa yhteisöjäsenellä. Äänioikeutta ei voi asiamies eikä edusmies käyttää. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

Yhdistyksen hallitus voi päättää, että kokoukseen voidaan osallistua myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, mistä on mainittava kokouskutsussa. Kokouskutsussa on lisäksi mainittava, jos kokoukseen postitse tai teknisen apuvälineen avulla osallistuvan jäsenen puhevallan käyttäminen on rajoitettua.

Yhdistyksen kevätkokouksessa, joka pidetään maalis-toukokuussa, käsitellään seuraavat asiat:

 1. Käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus, tilit ja toiminnantarkastajan lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta,
 2. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,
 3. Käsitellään kokoukselle esitetyt asiat.

Syyskokouksessa, joka pidetään syys-marraskuussa, käsitellään seuraavat asiat:

 1. Päätetään hallituksen jäsenmäärästä
 2. Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten sijaan
 3. Valitaan tilejä tarkastamaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
 4. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle
 5. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta
 6. Päätetään yhdistyksen edustajille ja hallituksen jäsenille maksettavista matka- ym. korvauksista
 7. Käsitellään kokoukselle esitetyt asiat

Ehdotus kokouksen käsiteltäväksi esitettävästä asiasta tulee toimittaa yhdistyksen hallitukselle niin hyvissä ajoin, että se voidaan ottaa käsiteltäväksi, kuitenkin viimeistään yksi (1) kuukausi ennen kokousta. Käsiteltäväksi esitettävä asia tulee sisällyttää kokouskutsuun.

9 § YHDISTYKSEN HALLITUS

Yhdistyksen hallitukseen, jonka tehtävänä on huolehtia yhdistyksen toiminnasta, kuuluu puheenjohtaja, joka valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan ja vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä, jotka valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain puolet, ensin arvalla ja sitten vuoron mukaan. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet kaikista jäsenistä on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien. Hallituksen kokoukset voidaan pitää kokonaan sähköisesti, mikäli kaikki hallituksen jäsenet siihen suostuvat.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi asettaa tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia, jaostoja ja työryhmiä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi 1.1.-31.12.

10 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä jonkun hallituksen määräämän henkilön kanssa.

11 § TILIT

Yhdistyksen tilikausi on 1.1.-31.12. Hallituksen on jätettävä tilit tarkastettavaksi viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta.

Yhdistyksellä on toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja, jotka valitaan yhdistyksen syyskokouksessa.

Toiminnantarkastajan toimikausi on valintaa seuraava yhdistyksen tilikausi. Toiminnantarkastajan on tarkastettava yhdistyksen talous ja hallinto sekä annettava yhdistyksen kokoukselle tarkastuksesta kirjallinen toiminnantarkastuskertomus. Toiminnantarkastuskertomus on toimitettava yhdistyksen hallitukselle viimeistään kaksikymmentä (20) päivää ennen yhdistyksen kevätkokousta.

12 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan yhden kokouksen päätös, jossa sääntöjen muutosta on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Ilmoitus muutosehdotuksesta on sisällytettävä kokouskutsuun. Sääntöjen muuttaminen edellyttää lisäksi liiton hallituksen suostumuksen.

13 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen purkamisesta, josta on myös kokouskutsussa mainittava, päättää yhdistyksen kokous kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, jotka pidetään vähintään kolmenkymmenen (30) päivän väliajoin. Kummassakin kokouksessa päätöstä tulee kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Viimeisessä kokouksessa on tarvittaessa päätettävä yhdistyksen purkautuessa jäljelle jäävien varojen luovuttamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa sen jäljelle jäävät varat luovutetaan liitolle, tai jollei liittoa ole, jollekin yhdistyksen tarkoitusperiä edistävälle oikeuskelpoiselle yhteisölle sen mukaisesti, mitä yhdistyksen viimeisessä kokouksessa on päätetty.

Säännöt ennakkotarkastettu 17.11.2016
Patentti- ja rekisterihallitus
Yhdistysasiat
Diaarinumero: 2016/001093Y
Rekisterinumero: 122.341

ENTISET SÄÄNNÖT

SF-CARAVAN LAHDEN SEUTU RY:N SÄÄNNÖT
(Voimassa  huhtikuu 2010)

1 §   NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on SF-Caravan Lahden Seutu ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Lahti.

Yhdistys kuuluu jäsenyhdistyksenä SF-Caravan ry:een, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä liitto. Yhdistyksen toiminta-alueen määrää liiton liittokokous.

 

 2 §   TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäseninään olevien matkailuajoneuvon käyttäjien yhteisiä pyrkimyksiä sekä toimia yhteistoiminnan ylläpitäjänä jäsentensä ja jäsentensä perheitten kesken. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

a)  pyrkii kehittämään toiminta-alueellaan matkailuajoneuvojen turvallista, taloudellista ja tarkoituksenmukaista käyttöä sekä omalta osaltaan edistämään liikenneturvallisuutta,

b) pyrkii hankkimaan jäsentensä käyttöön sopivia matkailuajoneuvoalueita sekä vaikuttamaan sellaisten alueiden varustetasoon, käyttöehtoihin yms. seikkoihin,

c) harjoittaa jäsentensä opastusta ja neuvontaa sekä julkaisu- ja tiedotustoimintaa,

d) järjestää kokouksia, leirejä ja retkiä jäsenilleen sekä illanviettoja, näyttelyitä, kilpailuja ja muita vastaavanlaisia tilaisuuksia sekä

e) tekee esityksiä ja aloitteita, antaa lausuntoja sekä edustaa jäseniään paikallisella tasolla suhteissa päätöksentekijöihin, viranomaisiin, yhteisöihin ja yksityisiin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia, myyjäisiä ja varainkeräyksiä, harjoittaa majoitus- ja ravitsemustoimintaa sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi myös omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä ja irtainta omaisuutta.

Yhdistyksellä on liiton suostumuksella oikeus käyttää nimessään yhdistelmää ”SF-Caravan”. Jos yhdistys eroaa tai erotetaan liiton jäsenyydestä, se anoo yhdistysrekisteristä kolmen (3) kuukauden kuluessa liiton jäsenyyden päättymisestä nimensä muuttamista siten, ettei nimi sisällä yhdistelmää ”SF-Caravan” tai ettei se mitenkään viittaa järjestösuhteeseen liiton  kanssa.

 

 3 §   JÄSENET

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, perhe-, nuoriso-, ulko-, yhteisö- ja kunniajäseniä.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi yhdistyksen hallitus voi hyväksyä henkilön, joka ilmoittaa haluavansa liittyä yhdistykseen ja suorittaa säädetyn jäsenmaksun.

Perhejäseneksi, joka suorittaa säädetyn jäsenmaksun, voidaan hyväksyä toinen tai useampi samaan perheeseen kuuluva jäsen.

Nuorisojäseneksi, joka suorittaa säädetyn jäsenmaksun, voidaan hyväksyä alle 18-vuotias henkilö.

Ulkojäseneksi voidaan hyväksyä liiton toisen jäsenyhdistyksen jäsen.

Yhdistyksen yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä rekisteröity yhdistys, kunta, osakeyhtiö, osuuskunta, säätiö tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusperiä.

Ainaisjäseniä ovat sellaiset varsinaiset jäsenet, jotka ovat maksaneet 20 vuoden jäsen- maksun kertasuorituksena. Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuista.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua erityisesti ansioituneen henkilön.

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on ilmoitettava siitä ennen sen jäsenkauden alkua, jonka jäsenmaksuvelvoitteista hän haluaa luopua. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa yhdistys- laissa säädetyin perustein ja siinä säädettyä menettelyä käyttäen.

Yhdistyksen jäsen kunniapuheenjohtajaa ja kunniajäsentä lukuun ottamatta suorittaa syys- kokouksen määräämän liittymismaksun sekä vuotuisen jäsen- ja ainaisjäsenmaksun.

 

 4 §   YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Toimeenpanevana elimenä hallitus.

Kevät- ja syyskokouksen lisäksi yhdistys kokoontuu, milloin hallitus tai vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Kokouskutsu yhdistyksen kokouksiin on julkaistava syyskokouksen määräämässä, yhdistyksen toiminta-alueella yleisesti leviämässä sanomalehdessä tai jäsenille jaettavassa jäsen- lehdessä tai jäsenille jaettavassa tiedotteessa julkaistulla ilmoituksella vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksessa on yksi (1) ääni jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, perhejäsenellä, nuorisojäsenellä, kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenellä ja ainaisjäsenellä. Äänioikeutta ei ole yhdistyksen kokouksissa ulkojäsenellä eikä yhteisöjäsenellä. Äänioikeutta ei voi asiamies eikä edusmies käyttää.

Asia ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

Yhdistyksen kevätkokouksessa, joka pidetään maaliskuun loppuun mennessä, käsitellään seuraavat asiat:

 1. käsitellään hallituksen laatima toiminta- kertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta,

 2. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,

 3. käsitellään kokoukselle esitetyt asiat.

Syyskokouksessa, joka pidetään marraskuun loppuun mennessä, käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja sekä vuosittain hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

 2. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi vara- tilintarkastajaa,

 3. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talous- arvio seuraavalle vuodelle,

 4. päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta,

 5. päätetään yhdistyksen edustajille ja hallituksen jäsenille maksettavista km- ym. korvauksista,

 7. käsitellään kokoukselle esitetyt asiat.

 

5 §   YHDISTYKSEN HALLITUS

Yhdistyksen hallitukseen, jonka tehtävänä on huolehtia yhdistyksen toiminnasta, kuuluu puheenjohtaja, joka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan sekä vähintään kuusi (6) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä, jotka valitaan myös kahdeksi (2)  vuodeksi kerrallaan. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet kaikista jäsenistä on läsnä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja rahastonhoitajan sekä tarvittavat toimikunnat.  Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

 

 6 §   YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kumpikin erikseen tai kaksi (2) hallituksen jäsentä yhdessä tai hallituksen määräämät toimihenkilöt yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

 

 7 §   TILIT

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Ne sekä hallituksen laatima toimintakertomus ja muut hallintoa koskevat asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille kunkin vuoden helmi- kuun 15. päivään mennessä. Tilintarkastajien tulee helmikuun loppuun mennessä antaa kertomus tilintarkastuksesta sekä lausunto tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

 

8 §   SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan yhden kokouksen päätös, jossa sääntöjen muutosta on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Ilmoitus muutosehdotuksesta on sisällytettävä kokouskutsuun. Sääntöjä ei saa muuttaa ilman liiton hallituksen suostumusta.

 

 9 §   YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen purkamisesta, josta myös on mainittava kokouskutsussa, päätetään kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä peräkkäisessä kokouksessa. Kumpaisessakin kokouksessa tulee vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä kannattaa purkamista. Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan sen jäljelle jääneet varat liitolle tai jollei liittoa ole, jollekin yhdistyksen tarkoitusperiä edistävälle oikeuskelpoiselle yhteisölle purkamisesta päätettäessä viimeisen kokouksen tehdyn päätöksen mukaisesti.